Haberler

TÜRK TARİHİNDE İSTİHBARAT BİRİMLERİ ve MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI

TÜRK TARİHİNDE İSTİHBARAT BİRİMLERİ ve MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI

Tarih boyunca kurulmuş Türk devletlerinin temel amacı; adaletli ve hoşgörülü bir çerçevede ülke halkının her anlamda refahını tesis etmek olmuştur. Bu amaç doğrultusunda faydalanılan uygulamalardan birini de istihbarat faaliyetleri oluşturmaktadır. Zamanla kurumsallaşan istihbarat birimleri, devlet mekanizmasının en önemli teşkilatlarından biri haline gelmiştir.

İslam Öncesi Türk İstihbaratı

Eski Türkçe’de casus için çaşut, ihbar işi için ise çaşutlama kelimeleri kullanılmıştır. Göktürk yazıtlarında ise haberci ve casuslar için sabçı, körüg, tıl ve tıgrak gibi tabirler geçmektedir. Göktürkler, ipek yolu üzerindeki hâkimiyet mücadelelerinde Çin, Bizans ve Sasanîlerin hareketlerini gözlemlemek için tüccarları da kullanmışlardır.

İslamiyet öncesi Türklerin kurmuş oldukları devletler ile ilgili doğrudan istihbarat faaliyetlerini içeren teferruatlı bilgi bulunmasa da bu devletlerin sağlam bir istihbarat ağına sahip olduğu çok açıktır. Çünkü güçlü devlet bir anlamda da güçlü istihbarat demektir. Örneğin Avrupa Hun Devleti hükümdarı Attila, Doğu Roma İmparatoru II.Theodosios’un kendisine karşı planladığı suikastı, istihbarat faaliyetiyle haber almış ve hayatta kalmayı başarmıştır.

Selçuklu Türklerinde İstihbarat Faaliyetleri

İslamiyetin kabulünden sonra kurulan Türk devletlerinde istihbarat faaliyetleri Berid Teşkilatı vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Berid teşkilatı temelde posta işlerini düzenleyen bir kuruluş olsa da ayrıca istihbarat dairesi gibi görev yapıyordu.

Türk tarihinde siyaset bilimi niteliği taşıyan ve devlet hayatına ilişkin kurallar ve tavsiyeler içeren eserler kaleme alınmıştır. Yusuf Has Hacib’in kaleme aldığı Kutadgu Bilig’de ve Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün yazdığı Siyasetname’de, istihbarat faaliyetleri hükümdarın sahip olması gereken vasıflar arasında gösterilmiştir.

Osmanlı Devleti’nde İstihbarat Teşkilatı

Osmanlı Devleti’nde istihbarat bilgileri; Gönüllü casusluk, Ulufeli (ücretli) casusluk, Dil Alma yöntemi, tüccar ve gezginlerden gelen haberler olmak üzere başlıca dört unsura dayanmaktaydı. Sultan Abdülmecid ve sonra Sultan Abdülaziz dönemlerinde istihbarat teşkilatları oluşturulduysa da başarılı bir netice elde edilemedi. Sultan Abdülhamid yaşanan iç ve dış olaylar neticesinde güçlü bir istihbarat teşkilatının gerekliliğini değerlendirerek, Yıldız İstihbarat Teşkilatı’nı tesis etmiştir. Ne var ki kendisi tahtan indirildikten sonra bu teşkilatta 29 Temmuz 1908 tarihinde kapatılmıştır.

XIX. yüzyıl sonlarında, Osmanlı Devleti’ne karşı ayrılıkçı hareketlerin yoğunluk kazanması ve isyanların genişlemesi, istihbarat çabalarını da artırmıştır.

Balkan Savaşı’nın getirdiği kötü sonuçlardan sonra, Osmanlı İmparatorluğu gibi üç kıtaya hükmeden, farklı ırk ve inançtan milletleri idare eden bir devlet için güçlü bir istihbarat teşkilâtına ihtiyaç olduğu daha iyi anlaşılmıştır. Enver Paşa tarafından, Osmanlı Devleti’nin siyasî birliğinin korunmasını sağlamak, ayrılıkçı hareketleri önlemek amacıyla “Teşkilâtı Mahsûsa” veya “Umûru Şarkiye Dairesi” adı verilen bir istihbarat teşkilatı kurulmuştur. 1913-1918 yılları arasında faaliyet gösteren Teşkilâtı Mahsusa, bu kısa sürede önemli işlere imza atmıştır.

Milli İstihbarat Teşkilatı

Günümüz Türk devletinin resmî istihbarat örgütü olan Millî İstihbarat Teşkilâtı, özellikle coğrafi konumu itibariyle, başta dünyanın en organize teşkilatlarından biri olan FBI ve CIA olmak üzere diğer yabancı istihbarat teşkilatlırına göre çok daha zor bir görevi icra etmektedir. Sorunlu bir coğrafyanın tam merkezinde ve nerdeyse bilinen tüm terör örgütlerinin ve küresel güçlerin hedefinde olan bir ülkede görev yapmaya çalışan bu kurumun, en büyük destekçisi hiç şüphesiz resmi ve sivil tüm kurumlarıyla bütün Türkiye olmalıdır.

Özellikle son yıllarda yurt içinde ve yurt dışında çok önemli başarılara imza atan MİT, tüm dünyanın dikkatini çekmektedir.

Yurt Dışında Operasyonel Kapasite Artırılmıştır 

MİT gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonlarla, çok sayıda PKK/KCK lider kadrosundan teröristi etkisiz hale getirmiş ve örgüte ait kritik altyapı tesislerini imha etmiştir. Ayrıca kazanılan operasyonel kabiliyetler çerçevesinde çok sayıda örgüt mensubunu yurt dışında ele geçirerek ülkemize getirmiştir.

FETÖ ile mücadelede, örgütün gizli haberleşme yöntemlerini, mahrem yapılanmalarını, yurt dışındaki faaliyetlerini ve ülkemizi yıpratmaya yönelik kara propaganda girişimlerini deşifre etmiş, farklı ülkelerdeki 100’den fazla örgüt mensubunu Türkiye’ye getirmiştir.

 

 

Ajan Ağları Çökertilmiştir

Geçtiğimiz günlerde binlerce çocuğu katleden katil İsrail yaptığı açıklamada, Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağını belirtmiştir. Türk istihbaratı, İsrail’e gerekli uyarılarını yapmış ve aksi yöndeki bir tutumun ciddi sonuçları olacağını bildirmesi üzerine İsrail konuyu kapatmak zorunda kalmıştır.

MİT, istihbarata karşı koyma alanında yürüttüğü çalışmalarla ülkemizi hedef alan pek çok girişimi deşifre etmiş, ajan ağlarını çökertmiştir. Üstelik özellikle son dönemde, teknolojik ihtiyaçlarını kendi özgün imkânlarıyla karşılayacak düzeye ulaşmıştır.

            Tüm Ülke MİT’in Yanında Olmalıyız

Terörle mücadele sadece MİT’nın isimsiz kahramanlarının ya da diğer güvenlik güçlerinin görevi değildir. Terörle mücadele, bu ülkede yaşayan her bireyin, her kurumun görevidir.  Güvenlik güçlerimiz, cansiperane bir şekilde eli kanlı teröristlerle mücadele ederken, bizler de siyasetçilerimizle, akademisyenlerimizle, medyamızla, sivil toplum örgütlerimizle topyekûn bu mücadelenin içinde olup, teröre çanak tutanlara ve ülkemizin geleceğini karartmaya çalışanlara karşı elimizden gelen tüm çabayı sarf etmemiz gerekiyor.

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED)

Başkanı Savaş Eğilmez

Comment here